ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ Featured

06 Јули 2018 By In WWW

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

Циљ учења изборног програма здравље и спортје да ученик, на основу
проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и
вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног
вежбања.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:
- проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког
вежбања –спорта и рекреације и користи их у формирању здравих животних
навика;
- препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здрављеи у
складу са тим одговорно реагује;
- одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања - спорта и
рекреације, опоравка и здраве исхране, у складу са својим потребама и
могућностима;
- покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког
вежбања и здрав начин живота.

 

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Циљ учења изборног програма језик, медији и култура је да допринесе
унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању
културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету,
изградњу идентитета и даљи професионални развој.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:
- критички разматра позитиван и негативан утицај медија;
- процењује значај и утицај информација и извора информација и повезује их са
сопственим искуством ради решавања различитих ситуација;
- препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и
има критички однос према њима;
- одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука;
- комуницира на конструктиван начин;
- исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске
културе;
- разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне
судове.

 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Циљ учења изборногпрограма Примењене науке је да допринесе развоју научне и
технолошке компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на свет, система
вредности испособности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и
професионални развој.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:
- демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука;
- процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот;
- демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових
научних и технолошких достигнућа;
- истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;
- прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;
- осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се
односећи према свом животу, животу других и животној средини;
- искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени
научне методологије.

 

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Циључења изборног програмауметност и дизајн је да ученик кроз истраживање
уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост
и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира
навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:
- разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности;
- реализује идеје уважавјући принципе одабраних уметничких дисциплина;
- користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности;
- користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад;
- презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију;
- предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности;
- комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења,
идеја и естетских доживљаја;
- исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела;
- просуђује, критички, утицај уметности на здравље;
- учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању,
смишљању, планирању и реализацији мањег пројекта.

Ви сте овде: Почетна